logo

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಯೆತಾಂ

Antony Prakash DSouza, or Antony Barkur, is a heavy weight name in Konkani Literary world. Hailing from Moodahadu Kudru in Barkur, he is a globetrotting  veteran in Infotech field. 

He bagged Karnataka Konkani Sahithya Academy Award for his debut collection of poems, Kaat Thutcho Veil. His stories are often discussed in the literary field.

Here we are happy to present a light weight, but beautiful Konkani poem written at the occasion of the feast of nativity.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಯೆತಾಂ

ಘರಾ ಯೆತಾಂ ಏ ಮಾಂಯ್;

’ನವೆಂ’ ಘಾಲುನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರುಂಕ್

ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಏ ಮಾಂಯ್.


ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಹಿನೆ

ಆಯ್ಲಾ ಭಾಗಿ ಹೊ ದೀಸ್,

ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜುನ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್

ಸೊಭ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಖಾಸ್,

ನವೆಂ ಜೆವುನ್ ನವೊ ಜಾವುಂಕ್, ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾಂ.


ಆಂಜಾಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಳೆ, 

ಕಳೆ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್.

ನೆಂಣ್ತಿಂ ಬಾಳಾಂಯ್ ಗುಲೊಬ್ ಘೆವುನ್, 

ಆವಯ್ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ನಾಚ್ತಾತ್.

ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಫುಲಾಂ ವ್ಹರುಂಕ್, ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾಂ.


ಆಳುಂ ದೆಂಟೆ, ತಾಂಬ್ಡಿ ಭಾಜಿ

ಫೆಸ್ತಾ ರಾಂದ್ತಾಯ್ ವಿಶೇಸ್;

ನವ್ಯಾ ತಾಂದ್ಲಾಂತ್ ರಾಂದ್ಲ್ಲೆಂ ವೋರ್ನ್

ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂಕ್ ಸಂತೋಸ್.

ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನವೆಂ ಜೆವುಂಕ್, ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾಂ. 


ಧರ್ತಿ ಮಾಂಯೆನ್ ಮೊಗಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ

ನಿಸ್ತಿಂ ನವಿಂ ನವಿಂ;

ಕಾರಾಂತೆಂ, ಚಣೆಂ ತಶೆಂ ಭೆಂಡಿಂ

ರಾಂದ್ಲಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ನಾಂವಿಂ.

ನೋವ್ ಥರಾ ನಿಸ್ತಿಂ ಮಸ್ತೆನ್ ಸೆವುಂಕ್, ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾಂ. 


ವ್ಹಾಜಾಪ್ ವಾಜ್ಪಿ ದಾರಾರ್ ಆಯ್ಲಾತ್

ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಮರ್ಯೆ ಗಿತಾಂ;

ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ತಾಳೊ ಮೆಳೊನ್,

ಹಾಂವೀ ಕಾಂತಾರ್ ಗಾತಾಂ.

ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಖುಶೆನ್ ಕರುಂಕ್, ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾಂ.


ಥಕ್ಲ್ಲೊ ಜೀವ್, ದಣ್ಸಾಲ್ಲೆಂ ಮನ್

ಘೆವುನ್ ಘರಾ ಯೆತಾಂ.

ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ತುಜ್ಯಾ, ಮಾತೆಂ ತೆಂಕುನ್

ಇಲ್ಲೊ ಸುಶೆಗ್ ಘೆತಾಂ.

ಜೀವ್ ಆನಿಂ ಮನ್ ನವೆಂ ಕರುಂಕ್, ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾಂ.


ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಯೆತಾಂ,

ಘರಾ ಯೆತಾಂ ಏ ಮಾಂಯ್;

’ನವೆಂ’ ಘಾಲುನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರುಂಕ್,

ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಏ ಮಾಂಯ್.

Add comment