logo

One more poem from Eric Soans Barkur

ಪರತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತುಜೆಶಿಂ ಪೆದ್ರೋ..

- ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ‌್ಕುರ್

ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಚೊ ನಿರ‌್ಭಾವುಕ್ ಖುರಿಸ್ ಸೊಡ್ನ್

ಬಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಗೋಳ್ ದಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ 

ತುಜೆಶಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಪೆದ್ರೋ

ಹಾ.! ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಿಸ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ ತುಕಾ...!!

ಪಂದ್ರಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಸೊಸುನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ

ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಥಳಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಪೆದ್ರೋ


ತ್ಯಾ ಫೈಬರ್ ಕದೆಲಾಂನಿ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ

ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ

ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾರ್ ಯೆತಲೆಂ

ಬಸ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕದೆಲಾಂಚೊ ಗರಾಬರಾ ಆವಾಜ್ ನಿತ್ಲಾತಾನಾ

ಕಾಲ್ದೆ ವಾಚಪ್ ಸಂಪ್ತಲೆಂ

ಅಬ್ಬಾ.. ಆತಾಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದಾ ಮಧೆಂ ತುಕಾ ಪಳವ್ಯೆತ್

ತುಜ್ಯಾ ಜಿವ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಆಸ್ವಾದಿಯೆತ್

ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಶಿಸಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಯೆತ್.


ತುಕಾ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್

ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತುಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂತ್-ಭಕ್ತ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್

ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಪೆದ್ರೋ..‌

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ತೆ ಪ್ರೇರಣ್  ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ

ತುಜ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಚೆ ಹಜಾರ್ ರಂಗ್ ಉಬೊನ್ ದೊನ್‌ಚ್ಚ್ ಉರ‌್ಲ್ಯಾತ್

ಆಸೊಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ರಂಗ್ ಮೆಳವ್ನ್ ತೀನ್ ಕರ‌್ತಾಂವ್, ಪುರೊ


ಬಿರ‌್ಮೊತ್ ತಾಂಚಿ ದಿಸ್ತಾ ಪೆದ್ರೋ, 

ಜ್ಯೆ ತುಜ್ಯಾ ಮಂದಿರಾ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ನಾಸ್ತಾಂ

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ಚ್ ನಿಕೆಪಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‌್ನ್ ಗೆಲೆ.

ಏಕ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಪುಣೀ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಮಾಗೊನ್ ಧಾಡ್ತೊಯ್ ತಾಂಕಾಂ

ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಣ್ ಆಸಾ ತುಜೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ


ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ

ಕೊರೊಡಾಂನಿ ತುಜೆಂ ಮಂದಿರ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ‌್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ‌್ದೆಂ ಫುಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 

ತವಳ್ ತವಳ್ ದಾಗ್ ದೀವ್ನ್‌‌ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊಯ್.

ವಣದ್ಯೊ ತೋಂಡ್ ಸೊಡವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊಯ್

ಪೊರ‌್ಟಿಕೊಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಶಿಂ ಬೋಟ್ ಉಬಾರ‌್ನ್ ಆಮಿ ಕಾಂಪಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್

'ಆಲ್ತಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಅಥಿರ್‌ರೇ ಪಾಪಿಯಾ' ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂಯ್

ತರೀ ಸಾಂಡೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಂವೆಂ ಪೆದ್ರೋ

ಆಜ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ, ಸಗ್ಳೆಂ ನವೆಂ ಜಾಲಾಂ

ಪೂಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್

ಕರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಂಚ್ ಪರ‌್ನಿ ಮನ್ಶಾಂ, 

ತ್ಯಾಚ್ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ, 

ತ್ಯಾಚ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಚಿಂ


ಏಕ್ ತರ್ ರುಜು ಕೆಲೆಂಯ್, 

ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕೆಲೆಂಯ್

ತ್ಯಾ ಭರ‌್ಮಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ದುರ‌್ಬಳ್ ವಿದವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಬರಿಂ ಉದಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂಯ್

ಪೊಟಾಚಿ ಪೋಡ್ ಪರ‌್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಧೃಡ್ ಕರಯ್ಲೆಂಯ್

ಹೆರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಗರ‌್ಜ್ ಪಡ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿವಯ್ಲೊಯ್

ಎಕ್ವಟ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊಯ್

ಕೊಣ್ ಪೊಕೊಳ್, ಕೊಣ್ ಅಖಂಡ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂಯ್

ಲೊಕಾತೊಂಡಾಂತ್ ಖೆಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಶ್ಯಾಥಿವಂತ್ ತೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂಯ್


ನವೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಕಡ್ತಿಲ್

ಆಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಕಚ್ರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಹರೆಕ್ ಉತರ್ ಸತ್ ಕರ್

ಹರೆಕ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೂರ‌್ಣ್ ಕರ್

ದಾನಿಂಕ್ ಶೆಂಬರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ದಿವಯ್

ತುಜ್ಯಾ ಮಂದಿರಾ ಪಾಸತ್ ಘೊಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರೆಕ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿ.


ಪೆದ್ರೋ.. ನವ್ಯಾ ಇಗರ‌್ಜೆಂತ್ ನವಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ್

ಕಾಳ್ಜಾಂ ನವೀಕೃತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಸೊಬಯ್ಲೆಂ - ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರಯ್.

ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಕುರ‌್ಪೆನ್ ಭರ್

ಮಾತಿ-ರೇಂವ್ ವ್ಹಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಆಶಿರ‌್ವದಿ

ತುಜ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚಿ ಧರ‌್ಣ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್


ಪರತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತುಜೆಶಿಂ ಪೆದ್ರೋ

ತುಜೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೆವಾಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ್

ತುಜ್ಯಾ ಕುರೊವಾಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಖಡಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ್

ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಂತ್ ಬಾರ‌್ಕುರ್‌ಗಾರ್ ಸದಾಂಚ್  'ಕೇಫಾಸ್' ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್.


ಬರೆಂ ತರ್ ಪೆದ್ರೋ... ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಖುರ‌್ಸಾಕ್ ವೆಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ತುಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೇಕ್ ಜಾ.. 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಚಿ ವಾಟ್ ಜಾ..

ಸಳಾವಳೆಚೊ 'ಪೆದ್ರೋ' ಜಾ,

ಸಳಾವಳೆಚೊ 'ಪೆದ್ರೋ' ಜಾ.

- ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ‌್ಕುರ್

Click here to read the poems of Antony and Roshu Baba, Barkur

Add comment