logo

Fond Remembrance Victor Gonsalves

Fond Remembrance 

Victor Gonsalves

A year since you left us today, 04/06/2019.

ಆಜ್ ಜೂನ್  4  ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಅಖ್ರೆಚೊ, ಇತ್ತು ಬಾಪ್ಪು ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡುನ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಜಾತಾ. ದೋಗ್ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಪಾಪ್ಪಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಏಕ್ ಆಕಯ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ಪು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂಯ್ ಗೆಲಿಂ. ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಚೆಬರಿಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ, ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಯ್ ನಾಂ. 

ಬಾಪ್ಪುಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಂಬ್ರಮ್‌ಲ್ಲೊ, ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಲಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಉಮೇದ್‌ಯ್ ಬೋವ್ ವರ್‍ತಿ.  ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ಚ್ ನಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್. 

ಬಾಪ್ಪು ತಶೆಂಚ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಕರ್‍ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತ್, ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ರಾವಾತ್, ಹೆಂ ಪೂರಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೆಚೊ ತೊ ನ್ಹಯ್. ಗಾಂವ್ಚೊ ಅಪರಿಮಿತ್ ಕೊಂಗ್ರೇಸ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ’ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ’, ಬಾಪ್ಪುನ್ ಕರಿನಾತ್ಲಿ ಸಾಗ್ವೊಳಿ ನಾಂ.  ಬಾಸ್ಮತಿ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಭಾತಾಚ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ನಮುನ್ಯೊ, ಹಾಯ್‌ಬ್ರೀಡ್ ಬಿಂ, ಭುಂಯ್ಚಣೆ, ಮಿರ್‍ಸಾಂಗ್, ಕಾಂಳ್ಗಾಂ, ಮೋಗಿಂ, ಬೊಗ್ಡೊ, ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಧವಿಂ ಕುಂಕ್ಡಾಂಪೊಸ್ಚೊ ಘೂಡ್, ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಧರ್‍ಣಿವಯ್ಲೊ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸಾಚೊ ಫೊಂಡ್, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸಾರ್‍ಯಾಚೊ ಫೋಂಡ್, ಫಾಯ್ಬರಾಚಿ ದೋಣ್, ಭಾತ್ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ವೀಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫ್ಯಾನ್, ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಕಾರ್‍ಬಾರಾಂಚೊ ಸುರ್‍ವಾತ್‌ದಾರ್ ತೊ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೀ ಏಕ್ ಪುಣ್ಗು ಮಾಜಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪೋಸುನ್ ಪುಣ್ಗು ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ’ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ’ ಜಾವ್ನ್ ತವಳ್‌ಚ್ ಆಕಾಶವಾಣಿಂತ್ ’ಸಂದರ್‍ಶನ’ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ತೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣಾಂಯ್‌ಕಡೆಂಯ್ ರೇಡಿಯೊಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ತೆಂ ’ಸಂದರ್‍ಶನ’ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೋಣೆಂಯ್ ಯಾ ಬಾಪ್ಪುನ್‌ಯ್ ಖುದ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂಗಿ ನಾಂ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾಂ. 

ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಎದೋಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೂರ್‍ಯಕಾಂತಿ ಫುಲಾಂಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಎದೋಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಅಖ್ರೇಚಿ ಕ್ರಿಶಿ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಹಟ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತರ್ ಆನಿ ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಂಚಾಯ್ತೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೋಚ್ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಲೊ! ಸಾಗೊಳೆಂತ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಖಂಯ್ಸರ್ ಕಾಜಾರಾಂ, ಕುಮ್ಗಾರ್, ವೋಲ್ ಆನಿ ಮೊರ್‍ನಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ವಚೊನ್ ಯೇವ್ನ್, ರಾತ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ ತರ್‌ಯ್, ನಂಯ್ ಪಲ್ತಡಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್, ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್, ಧೋಣ್ ತಾಪವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪುರಾಸಾಣೆಂತ್‌ಯ್, ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತರ್, ರಾತಿಚಿ ಬರಿ ಜಾಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗ್ಯಾಸ್‌ಲಾಯ್ಟಾಕ್ ಪಂಪು ಮಾರ್‍ನ್, ತೊ ಪೆಟವ್ನ್, ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ನಾಂ ತರ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕುತ್ತಾಳಿ ಘೇವ್ನ್ ನಂಯ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ತರ್, ಕೊಳ್ಸೊಭರ್ ಕಾಣೆ, ಶೆವ್ಟೆ, ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ನಂಚ್ ತಡಿಕ್ ಚಡ್ತಲೊ.  ತಶೆಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಮೂಡ್ ಜಾಲಿ ಯಾ ಆಮಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿತರ್, ತೀನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲೊನ್, ನಂದಾಟಾಕಿಸಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಶೊ ಪಿಕ್ಚರಾಕೀ ಆಪವ್ನ್ ವರ್‍ತಾಲೊ, ಯಾ ಎಕ್ಲೋಚ್ ವೆತಲೊ.  ಟಾಕಿಸಾಭಿತರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಶೊ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನಿದ್ಲೊ ತರ್, ಸಿನೆಮಾ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಾಂಗಾತಾಗೆಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಉಟಯಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಉಟ್ತಲೊ ತರ್‌ಯ್, ಸಿನೆಮಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ನ್ಹಯ್.

ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾನಿಂ ಸುಧಾರ್‍ಸುಂಕ್, ರಾಂದ್ಪಾಕ್, ಶಿಂದ್ಪಾಕ್, ವೊವ್ಳಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್, ಭುಜಾವಣ್ ದಿಂವ್ಕ್, ಮೊಡಿಂ ನ್ಹಾಣಂವ್ಕ್, ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್, ಗರ್‍ಜ್ ಪಡಾತ್ ತರ್ ಫೋಂಡ್ ಖೊಂಡುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಮುಕಾರ್. ಇಗರ್‍ಜೆಂತ್, ಪಂಚಾಯ್ತೆಂತ್, ಕಾಜಾರಾಂಮಾಟ್ವಾಂತ್, ಮೊರ್‍ನಾಘರಾಂತ್  ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್‍ಬಾರ್. ಚಾರ್‌ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆಂ, ಸಾಗೊಳೆಥಾವ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಭಾಸಾಭಾಸಾಂನಿಂ -ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾಸಾಭಾಸೆಚೊ ವಿಶಯ್ ತಾಣೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾ ತರ್‌ಯ್- ಕಾರ್‍ಯಾಳ್ ವಾಂಟೊ ಘೇಂವ್ಕ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ತಯಾರ್. ಅಶೆಂ ಸುತ್ತೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿಂ ಬಾಪ್ಪು ಸರ್‍ವಾಂನಿಂ ಒಳ್ಕೊಂಚೊ, ಸಕ್ಟಾಂಕ್‌ಯ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ 'ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭ’.

ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಬಾಪ್ಪು.. ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನಿಬಾನ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆ ತೆನ್ನಾ, ತ್ಯಾ ನಿಬಾಕ್ ಖೋಟ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಪರತ್ ಉಬೊ ರಾಂವೊಂಕ್, ಹಾಂವೆ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತುಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್.  

ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

On behalf of Gonsalves Family. 04/06/2020

Leave Your Comment