logo

Melvyn Rodrigues on Masaam

Central Sahithya Academy Award winner poet Melvyn Rodrigues writes about Antony's Masaam

ನವಂಬರ್ 30, 2019

ಆಯ್ತಾರ್ ದೀಸ್ ಸುಟ್ಯೆಚೊ ದೀಸ್. ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆರಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಾಂವ್. ಕುಡಿಕ್, ಮತಿಕ್ ಬೆಸೊರ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಸುಶೆಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

 ಪುಣ್ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಧಲೊಂವ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಬೆಸೊರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ಸುಶೆಗ್ ದಿಲೊ.

 ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ’ಮಾಸಾಂ’ ಕಾನಡಿ ತಶೆಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಲೇಖಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಲಾಭ್ತಾ ದೆಕುನ್, ತಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ನಾಗರಿಂತ್ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತಲ್ಲಿ.  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಭೆಟ್ವೊಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರೀತ್ ಆಸಲ್ಲೊಂ. ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸುನ್ ಎಂಟನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ವಾಚುನ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಘುಸುನ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಗಾಳ್ನ್ ವೆತಾಲೊಂ.

 ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತೆರಾ ಕಾಣಿಯೊಂ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಪರಸ್ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಕಾಣಿಯೊಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಚಿ ಹಿ ಎಂಟ್ರಿ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಲ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತುಂ ’ಕಾಕೂಸ್’ ಕಾಣಿ, ಎಂಟನಿಕ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಬಸಯ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂನಿ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾಹಿರ್‍ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಂಟನಿಚಿ ’ಧಗ್’ ಕಾಣಿ - ತಿಚಿ ಠರಾವಣ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಿಂಚಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ, ಇತ್ಲೊ ನಾಜೂಕ್ ವಿಷಯ್ ಹಾತಾಳ್ಳಲಿ ರೀತ್, ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ನವೆಸಾಂವಾನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ - ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಥಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಯೆದೊಳಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ತಿ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡುಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್.

 ದೋನ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ (ಮಾಸಾಂ ಆನಿ ಧವೆ ಮೊಚೆ) ಸರ್ವಯ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ವಿಣಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ತೇಯ್ ಬೋವ್ ನಾಜೂಕ್ ವಿಷಯ್, ಚಡಾವತ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಎಂಟನಿಚೊ ಕುದ್ರೊ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ಕುದ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ರೆವ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ಸಬ್ದಾಂವಳ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ಕುದ್ರ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಸಹಜ್ಪಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಂ ವಿದೇಶಿ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ರಚಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸುನ್, ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ  ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿತಾತ್.

 ಹಾಂವೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಾಣೀಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಆನಿ ಜನೆರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಗೊಂಯಾಂತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾ. ತುಮಿ ಘೆಯಾ. ಎಂಟನಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ವಾಟೆರ್ ಸುಗಂಧಾಚಿಂ ಸುಗಂಧಿ ಫುಲಾಂ ಶಿಂವ್ರುಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ. 

 नवेंबर ३०, २०१९

 आयतार दीस सुट्येचो दीस. काम करिनासतां आराम करिजाय म्हणून चिंतांव. कुडीक, मतीक बेसोर दीनासतां सुशेग घेवंक आशेतांव.

 पूण आख्खो दीस एंटनी बार्कूरान म्हाका सोडुंक ना. काणियांच्या संसाराक धलोवंक आपोवन वेलें. बेसोर दीवंक ना, सुशेग दिलो.

 एंटनी बार्कूराच्या मटव्या काणियांचो पुसतक ’मासां’ कानडी तशें नागरी लिपिंनी ह्या वर्सा पर्गट जाते आसा. म्हाका आंवडचो एक लेखक जाल्ल्यान, ताचे खुशे प्रकार आनी म्हाकाय दाधोसकाय लाभता देकून, ताचो पुसतक नागरिंत लिप्यांतर कर‍ची जबाब्दारी हांवें घेतल्ली.  पाटल्या कांय एक-दोन म्हयन्यां थावन मधें मधें भेटवोळ मेळताना पुसतकाचें काम करीत आसल्लों. सर्शीन बसून एंटनी ताच्यो काणियों वाचून वेतालो आनी हांव निमाणें एक पावटीं काणियांनी घुसून आस्येत जाल्ल्यो चुकी गाळन वेतालों.

 ह्या पुसतकांत तेरा काणियों आसात. एका परस एक अव्वल काणियों. कोंकणी मटव्या काणियांच्या संसारांत एंटनी बार्कूराची ही एंट्री वादाळ उटयतली म्हणच्यांत नवल ना. कांय थोड्यो ताच्यो काणियों हाचे आदीं नेमाळ्यांनी पर्गट जाल्यात. तांतूं ’काकूस’ काणी, एंटनीक उंचले पंग्तेर बसयता म्हणून विमर्शकांनी येदोळ‍च जाहीर‍ केल्लें आसा. पूण म्हजे प्रकार एंटनिची ’धग’ काणी - तिची ठरावण, आयच्या काळार विंचल्ल्या विशयाची प्रामुख्यता, इतलो नाजूक विषय हाताळ्ळली रीत, सगळी काणी नवेसांवान बांधून हाडल्ली गजाल - आनी जायत्या हेर कारणांक लागून कोंकणिंतली अपरतीम कथा म्हण दाखल जातली म्हण सांगच्यांत कांयिंच मुलाज ना. ही काणी येदोळच पर्गट जाल्या. पूण ती विमर्शकांच्या दोळ्यांक सांपडुंक ना आस्येत.

 दोन काणियों सोडल्यार (मासां आनी धवे मोचे) सर्वय काणियों स्त्रीयेच्या भोंवतणी विणल्ल्यो आसात. तेय बोव नाजूक विषय, चडावत काणियांनी एंटनिचो कुद्रो घड्ये घड्ये वयर पडता. कूदऱ्याच्या जिविताक रेवडल्ली कांय नवी सब्दांवळ ह्या काणियांनी आसा. कूदऱ्याची भास कांय पाटीं मुकार पळेनासतां सहजपणीं ह्या काणियांनी वयर पडल्या. थोड्यो काणियों विदेशी भोंवारांत रचल्ल्यो आसून, कोर्पोरेट संसाराचो  वेगळोच अनभोग दितात.

 हांवें हर‍येका काणीयां विशीं सविसतार बरोंवचें सार्कें न्हय. ह्या म्हयन्यांत कानडी लिपिंत आनी जनेरांत कविता फेसत संदर्भीं गोंयांत नागरी लिपिंत हो पुसतक पर्गट जाता. तुमी घेया. एंटनिच्या साहितीक वाटेर सुगंधाचीं सुगंधी फुलां शिंवरुंदी म्हणून आशेव्यां.

Add comment