logo

Two Konkani Poems on the occasion of Church Inauguration

 

ಪೆದ್ರುಕ್

-ಆಂಟನಿ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಘೆ ಪೆದ್ರು ಬಾಪಾ, ಒಪುನ್ ತುಂ ಘೆ

ಹಿ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಘೆ,

ಮಾತಿ ಭಿಜಲಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಕ್ತಿನ್.

ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಥಳಾ ಪಂಚಾಂಗ್ ಜಾವುನ್


ಘೆ ಹೆ ಆಟ್ ಫಾತರ್, ವೊಂಣ್ದಿಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್

ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಜಮೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಥೊಡೆ ಫಾತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾನ್ ವ್ಹಾವಯಿಲ್ಲೆ,

ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಳಾಚೆ ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತರ್ ಜಾಲ್ಲೆ.


ಘೆ ಹೆಂ ಏಕ್ ರೀಪ್ ಧುಂಪಾ ರುಕಾಚೆಂ

ದಾನಿಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಹಾತ್ ಝರವ್ನ್ 

ದಿಲ್ಲಿಂ ರಿಪಾಂ ಮಂದಿರಾ ನಳೆ ಧರುಂಕ್.


ಘೆ ಏಕ್ ನಳೊ ಪಾಕೆಂ ಶಿವೊಂಕ್

ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಶಿಜ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭವುಜಿನ್

ಬಾಯೆ ಹಾತಿಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಾ

ತುಜ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸಾವ್ಳಿ ಹಾಡ್ಲಾ.


ಒಪುನ್ ಘೆ ಇಲ್ಲೊ ಚುನೊ ಶಿಂಪ್ಯೆಂಚೊ

ಚುನೊ ಧವೊ ಆನಿಂ ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಂಚೊ.

ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಳಾ ವೊಣ್ತಿ ನೆಟಂವ್ಕ್

ದೆವಾಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಭೆಟಂವ್ಕ್


ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ,

ಉರ್'ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಪುರ್ವಿತಾಂಚೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್

ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ತಣಾಂತ್


ಆಬಾನ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆ ಶಿಲೆ-ಫಾತರ್

ಆಜೂನೀ ಘಟ್ ಪಂಚಾಂಗಾಂ ರುಪಾರ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಮಾಂಯ್ನ್ ವ್ಹಾವಯಿಲ್ಲಿ ಮಾತಿ

ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ವೊಂಣ್ತಿಂ ಭಿತರ್


ಘೆ ಒಪುನ್ ಘೆ, ಏಕ್ ಮೂಟ್ ನವಿ ರೇಂವ್

ತುಜ್ಯಾ ಇಮಾಜಿ ಮುಳಾಂತ್ ಗಾರೊ ಜಾಂವ್

ಹಿ ರೇಂವ್ ಭಿಜಯ್ಲಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘಾಮಾಂತ್

ಘಾಮ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್


ತುಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ನವಿ ಜಾಲಾ ಇಗರ್ಜ್

ಆಮ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್, ಮುಕಾರ್ ತುಜಿ ಕುರ್ಪಾ ಗರ್ಜ್

ವಾವ್ರಾನ್ ತಶೆಂ ದಾನಾನ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಹೆಂ ಬಾಂಧಪ್

ತುಜೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ - ಪೆದ್ರು ತುಂ ಖಡಾಪ್

-ಆಂಟನಿ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿ

-ರೋಶು ಬಾಬಾ, ಬಾರ್ಕುರ್.


ದೇಡ್ ಶತಮಾನಾ ಆದ್ಲಿ, ಗೊಥಿಕ್ ಶೈಲೆರ್ ಸೊಬ್ಚಿ,

ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಸಾಂ.ಪೆದ್ರು ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ,

ನವೀಕರಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಲಿ,

ಉಗ್ತಾವಣೆಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಿ, ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿ....


ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಚಿ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟವ್ನ್,

ಉರ್ಬೆವಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾನ್,

ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲಿ,

ಸರ್ವಾಂಚಾ ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ, ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿ....


ಆಮಿಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಚೆಂ, ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ,

ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಗರ್ವಾನ್ ಆಜ್ ಪುಲ್ತಾ ಹರ್ಧೆಂ,

ಧುಳಿಂತ್ ಬುಡೊನ್, ಘಾಮಾಂತ್ ಭಿಜುನ್ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲಿ,

ಆಮ್ಚಾಚ್ ಕಷ್ಟಾಂ ವಾವ್ರಾಚಿ, ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿ....


ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ಖರ್ಚ್ ಇಲ್ಲೊ ಉಣೊ ಕರ್ನ್,

ಪೈಶಾಂಕ್ ಪೈಸೊ ಜಮೊ ಕರ್ನ್,

ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ನ್,

ಆಮಿಂಚ್ ಉಭಾರ್ ಲ್ಲಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿ....


ಆಳ್ಶಾಂಕ್ ಪೂರಾ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಕರ್ನ್,

ಸುರಾತಿ ಲೊಕಾಂಕೀ ಉದಾರಿ ಕರ್ನ್,

ನಾಸ್ತಿಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ,

ಸರ್ವಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿ....


ನೊವೆ ನಳೆ, ನವಿ ಧರ್ನ್, ನವೊ ರಂಗ್,

ನೊವಿಂ ಫ್ಯಾನಾಂ, ನವಿಂ ಜನೆಲಾಂ, ನವೆ ಬಾಂಕ್,

ಮುಲ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾನಿಂ ಸೊಭಾಯೆನ್ ವಿಣ್ಲೆಲಿ,

ನವೀಕರಣಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿ....


15 ತಾರಿಕ್ ತಿ ದಸೆಂಬ್ರಾಚಿ,

ಬಾರ್ಕುರ್ ಗಾರಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ,

ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ,

ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆಮಿಂ  ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ,

ವಯ್, ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಗಾರಾಂಚಿ....


ಸರ್ವಾಂಕಿ ಆಸಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ,

ಯೆಯಾ ಪಳೆಯಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕರಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ,

ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಉಬೊ ಆಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಚಾವಿ ಸರ್ಗಿಂಚಿ,

ಉಗ್ತಾವಣೆಕ್ ಆಯ್ತಿ ಆಸಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ಚಿ....

- ರೋಶು ಬಾಬಾ, ಬಾರ್ಕುರ್.

Add comment