logo

Restoration Barkur Church 5

Restoration of Barkur Church . Photo Album 5

Pic Credits : Fr Philip Neri Aranha, Eric Soans, Praveen Carvalho, Venrold Lewis.

Click here for Photo Album 1

Click here for Photo Album 2

Click here for Photo Album 3

Click here for Photo Album 4

Click here for Photo Album 1

Click here for Photo Album 2

Click here for Photo Album 3

Click here for Photo Album 4

Leave Your Comment