logo

Christianity in Barkur, a bird's eye view

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣ್- ಏಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ನದರ್...

Original article in English by Archibald Furtado

Translated by Alfred Furtado


ಶತಮಾನಾಂ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ನವೀಕೃತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂದ್ಪಾವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ:

ಭಾರತಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣ್, ಸರಿಸುಮಾರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿ.ಶ. 52 ಇಸ್ವೆಂತ್, ತಾಚ್ಯೆ ದೋಗ್ ಆಪೊಸ್ತಲ್- ಭಾಗೆವಂತ್ ತೋಮಸ್ ಆನಿ ಬಾರ್ತೊಲೊಮಿಯೊ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖಾತ್ರೆನ್ ಆಮಿ ರುಜ್ವಾತಿ ಸವೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್- ಹೆ ದೊಗೀ ಆಪೊಸ್ತಲ್ ದರ್ಯಾವಾಟೆನ್ ಯೇವ್ನ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಹಂಗಾರ್‍ಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ರಾರ್, ಸೀತಾ ಆನಿ ಸುವರ್ಣಾ ನ್ಹಂಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ದರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಅಳ್ವೆ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ಲೆ- ಆನಿ ಭಾರತ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಯ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊ.

ಆತಾಂ St. Mary’s Island-ಬಾದ್ರಗಡ, ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ತೋನ್ಸೆಪಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕುಂಚೊ ದರ್ಯಾ ಮದ್ಲೊ ಕುದ್ರೊ ತಸೆಂಚ್ ‘ತೊನ್ಸೆ-ಕೆಮ್ಮಾಣ್’ ಪ್ರದೇಶ್ ಆನಿ ‘ಬಾರ್ತೊಲೊಮಿಯೊಚೊ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾರ್ಕುರ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪುರಾತನ್ ಜಾನಪದ್ ಆನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ್- ಪಾಡ್ದನಾನಿ ಹಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತಚ್- ಸಾಂ ತೋಮಸ್ ದಕ್ಷಿಣಾಚ್ಯಾ ಕೇರಳಾ ಪಾವೊನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತಮಿಳ್‍ನಾಡುಚ್ಯಾ ಉದೆಂತಿ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ವಳಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ನ್ ನಿಮಾಣೆ, ಮಯ್ಲಾಪುರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಿ ಥಳೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಕ್ಮತೆವರ್ವಿಂ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಾಲ್ಯೆಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೊರೊನ್ ಅಮರ್ ಜಾಲೊ.

ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್-ಬಾರ್ಕುರ್-ಬಸ್ರೂರ್-ಭಟ್ಕಳ್ ತ್ಯಾ ಅವ್ದೆಂತ್ಲೆ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಶಹರಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಆನಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾಂ ಬಾರ್ತೊಲೊಮಿಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆನಿಮ್ತಿಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಗೊಯಾಂ, ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳ್, ಗುಜ್ರಾತ್ (ಕಚ್ಛ್) ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕರಾವಳೆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಗಾವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ವೆವೆಗ್‍ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆರ್ಮೆನಿಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಆಂಗಾಚಿ ಕಾತ್ ಸೋಲ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚರಿತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣ್ ಏಕ್ ಸಮಡ್ತ್ ವ ಧರ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್-ಅಭಿಯಾನ್ ತಸೆಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಮಿಷನರಿನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜಣಿಚಿ ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಧಾಕ್ಲೆ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಗೊಯಾಂಕ್  ಕೇಂದ್ರ್ ಕರ್ನ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿರ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೆಲಿ.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭವ್ಗೊಳಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೆಸಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕೆನರಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ರಿತಿರ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕಾನಿಂ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್, ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಕ್ತೆನ್, ಸರಿಸುಮಾರ್ ಸತ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಭದ್ರ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ಲಿ. ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂಯ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ,  ಕೃಷ್ಯೆಕ್ ಘೊಳುಂಕ್ ಭುಂಯ್, ಆನಿ ಘರ್-ಕುಟಾಮ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಥರಾನಿ ಕುಮೊಕ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕೆಳದಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್-ದಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಇಗರ್ಜ್ 1678 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಿ. ಹೆಣೆಂ, ಆಳುಪರಾಯಾಂಚೆ ರಾಜಧಾನಿ, 365 ದಿವ್ಳಾಂಚೆ ಕುಳಾರ್, ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್, ವ್ಯಾಪಾರ್ ವೆವ್ಹಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಕೊಪೆಲ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಿನಾಗೊಗ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭಾಂವ್ಡಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಲಿಕ್ ದಿನಾರ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ 15-16ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ವಿಜಯನಗರ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾನಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾ ತವಳ್ ಬಾರ್ಕುರ್-ಬಂದರ್‍ಚ್, ಅರೇಬಿಯಾ ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಚುಂಕ್ ಅಸ್ತಮ್ತೆ ಕರಾವಳೆಚೆಂ ಮುಖೆಲ್‍ದಾರ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕೊಟ್ಯಾಚೆ ಕುರ್ವೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆತಾಂಯಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ್ ‘ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್’ ಆನಿ ಕೆನರಾಂತ್ಲಿ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೆವ್-ತೆಂಪ್ಲಾಂ, ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾನಿಂ 1784ಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ತಾರಿಕೆರ್, ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಬಂದಿ ಕರ್ನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿ ಜಾಗೊ ಪರಾಧಿನ್ ಕೆಲೊ.

1799 ಮೆಯಾಚ್ಯಾ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಹಾತಿಂ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬಾರ್ಕುರ್‍ಗಾರಾನಿ ಸುರ್ವೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ತಣಾಪಾಕ್ಯಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ಯೆ ವಣ್ತಿಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ‘ಖುರ್ಸಾ’ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಕರ್ನ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನಿ ಮಿಸಾಂ, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಶಾಶ್ವತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ನಮಿಯಾರುಂಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕರುಂಕ್‍ನಾ ಆನಿ ಕಟ್ಟೊಣ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್, ಆಸ್‍ಪಾಸ್ 1838 ವರ್ಸಾ ಹಿ ರೊಜಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಗೊಯಾಂ-ವೆರಾಪೊಲಿ ತಕ್ರಾರಾ ಮಧೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಿ.

ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂವ್‍ಪೆದ್ರು ಆಪೊಸ್ತಲ್

ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಪೆಲ್ 1854 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉಬಾರ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ತೆಂ ಆಸೊನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ/ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಮುಕಾರ್, ಎಪ್ರಿಲ್ 29, 1861 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮಾ. ಬಾ. ಕೊಸ್ಮಸ್ ಡಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊಕ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ವಿಗಾರ್ ಖಾಯಂ ವಸ್ತೆ ಬರಾಬರ್ ನಮಿಯಾರ್ಚೆ ಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಕೋಟಾ, ಅಯ್ರೊಡಿ, ಮಾಬುಕಳ್, ಉಪ್ಪಿನಕೋಟೆ, ಹಂದಾಡಿ ಆನಿ ಮಟ್ಪಾಡಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಉಬಿ ಆಸ್ಚಿ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‍ಚ್ ಅಖ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬಡ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಸೊಬಿತ್, ಮಜ್ಬೂತ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾ. ಬಾ. ದೆನಿಸ್ ಜೆ. ಸೊಜಾನ್ ಬಾಂದಯ್ಲಿ. ಹಿ ತಾಣಿ ಬಾಂದಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಸ ಇಗರ್ಜ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಶಿರ್ವಚನ್ ಆನಿ ಬೆಂಜಾರ್ ತವಳ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಬಿಸ್ಪ್, ಅ. ಮಾ ದೊ. ಪಾವ್ಲ್ ಪೆರಿನಿ Sಎ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ 1923, ಮೆಯಾಚ್ಯಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. (ಆತಾಂಚಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್-ಮಿಲಾರ್ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ 1942 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲೆಂ.)

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗೋತಿಕ್ ಶಯ್ಲೆಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ 

ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇತ್ಲಿ ಮಜ್ಬೂತ್, ವಿಶಾಲ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜಾರ್ಯೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್, ಅಬ್ಳೆ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ತೆಂಚ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತಿಯ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಮಾತ್ಸೆಂಯೀ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‍ನಾ. ಉಬಾರ್ ವಣ್ತಿ (ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೊ) ರೂಂದ್ ಆನಿ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಕುಂದೆ, ವಿಶಾಲ್ ಜನೆಲಾಂ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾಂ, ತೆಲಾದಿವೆ ದವ್ರುಂಕ್ ವೆವಸ್ತಾ, ಸಾಂತಾಭಕ್ತಾಂಚ್ಯೊ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಇಮಾಜಿ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಥರಾಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್, ತ್ಯಾಚ್ ಗಂಭಿರಾಯೆಚಿ ತೋರ್, ಮುಕಾರ್ ಬಸ್ಕಾಂಚಿ ವೆವಸ್ತೆಸವೆಂ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ ಪೊರ್ಟಿಕೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಲ್ಹಾನ್/ವ್ಹಡ್ ಸಂಗ್ತಿನಿ ನಿಪುಣತಾ, ಸೂಕ್ಷಿಮ್ ರಿತಿಚೆಂ ಸುತಾರ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚೊ ಚುನ್ಯಾಗಾರೊ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್/ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್ ಪೆಂಯ್ಟಿಂಗ್ . . . ಏಕ್‍ಗೀ ದೋನ್ . . . ಸಗ್ಳೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಉತ್ಕøಷ್ಟ್, ಹಾತ್‍ಕಾಮಾಕ್ ಜಿವಿ ಸಾಕ್ಸ್. ತೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಪುರೊ ಪಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಲಾಂಬ್ ಅವ್ದೆಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಾಪರಿಂ, ‘ಹರ್ಯೆಕ್ ಭಕ್ತಿಕಾಚೊ, ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆನಿ ಆನಂದ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ- ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತವಳ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‍ಶೆಂ ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕಲೆಚೆಂ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಗೋತಿಕ್ ಶಯ್ಲೆಚೆಂ ಸಮಾಗಮ್ . . . !’

ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚಿ ಬೋವ್  ಸೊಭಿತ್ ಆಲ್ತಾರ್ 

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಥಿಕ್ ತಸೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಶಯ್ಲೆಚಿ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಉಬಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ತರ್, ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ಗಾಚಾವಿಯೊ, ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲೆ ಹಾತ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣಾಚೆಂಯ್ ಗಮನ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಕರ್ತಾ. ನಮಾನ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಬೋವ್ ನಾಜೂಕ್ ಇಮಾಜಿ, ಮದ್ಗಾತ್ ಆಸ್ಚೊ ಖುರಿಸ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್. ಲ್ಹಾನ್ ಕಂತ್ರೆಲಾಂನಿ (pigeonhole) ಸೊಬ್ಚೆ ಬಾರಾ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಷತಾ. ಸಬಾರ್ ದಶಕಾಂ ಆದ್ಲಿ ಸಂಗತ್, ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ಕಾರ್ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂತಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಇಗಜ್ರ್ಯೊ ಉಬಾರ್ತಾನಾ, ಪ್ರಧಾನ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಂಚಿ ಇಮಾಜ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮೂಳ್‍ರೂಪ್ (prototype) ಜಾವ್ನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ವೆಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್.

ಆಲ್ತಾರಿಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್- ಬೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ತಾಬೆರ್ನಾಕಲ್- ಉಂಚಿ ರುಕಾಡಾಂತ್ ಕಾಂತ್‍ಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಸೂಕ್ಷಿಮ್ ಅನಿ ನಾಜೂಕ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್, ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್/ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಧರ್‍ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ಆಕರ್ಶಿತಾಲೆಂ. ಫಕತ್ತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಆಭರಣಾಂ, ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ವಾತಿಚೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂ, ಸರ್ವ್ ಪರ್ದೆ ರಿತೆ ಕರ್ತಚ್ ಆಲ್ತಾರಿಚಿ ಖರಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೇಂವ್ಕ್ ಅತ್ಯಾಕರ್ಶಿಕ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಖಾಯಂ ಮ್ಹೊರ್.

ವೆಳಾಕಾಳಾಚೆ ಗರ್ಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ/ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ತಸೆಂಚ್ ಖಾಯಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್ ಮದ್ಗಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಶೆರ್ಮಾವಾಂಚಿ ಪುಲ್ಪುತ್ರ್, ಸಾಂತಾಂಚ್ಯೆ ರೆಲಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಮೇಜ್, ಇಗರ್ಜೆಭರ್ ತೆಲ್ಯಾದಿವ್ಯಾಂಚಿ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಬೊಲ್ಕಾವಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ವಿಶಾಲ್ ಜೊಡಿಂ ಪಾಯ್ನಲಾಂ, ಗೋತಿಕ್ ಶಯ್ಲೆಸವೆಂ ಆರ್ಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರಾ ಬುರುಜ್  ಇತ್ಯಾದಿ ಆತಾಂ ನಾಂತ್. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ್ ಬಸಯ್ತಾನಾ ಸರಿಸುಮಾರ್ 1974ಂತ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ನಿಕ್ಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಜೊಗಾಸಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಲೆಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಬರೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಸಾ ಕರ್ಯೆತೆಂ .

ಕಾಳಾನುಸಾರ್ ಗರ್ಜೆತೆಕಿದ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಭವ್ತಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ/ನವೆಂ ರೂಪ್

• 1940- ಮಾ. ಬಾ. ಮರಿಯಾಣ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂಚೆ ಬಾಂದಾಪ್. (ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಹಾಣಿ ಮೆರಿನೋಲ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ.)
• 1948- ಮಾ. ಬಾ. ತೊಮಸ್ ಅಕ್ವಿನಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿಚೊ ಬೊಲ್ಕಾಂವ್.

• 1954- ಮಾ. ಬಾ. ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಾವೆಳಿಂ (ಮೂಳ್ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಬೋವ್ ಉಣೆ ಬದ್ಲಾಪ್ ಕರ್ನ್) ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೀಜೆಮಾಂಡಾವಳ್, ಮದ್ಗಾತ್ ಬಸಯ್ಲೆಲ್ಯೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಟಾಯ್ಲ್ಸ್ (SPA-Barkur-Bombay ಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಸಾಯ್.)
• 1961- ಮಾ. ಬಾ. ಅಲೋಶಿಯಸ್ ರೊಜಾರಿಯೊಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ, ಗೋತಿಕ್ ಶಯ್ಲೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚಿ ತೀನ್ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್, 1966ಂತ್ ಬಾರ್ಕುರಾಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ಹಾೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಥಾಪನ್.

• 1978- ಮಾ. ಬಾ. ಜುಜೆ ಸೊಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆನಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ರಂಗಮಂಚಾಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್.
• 1982- ಮಾ. ಬಾ. ಜೆ. ಎನ್. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಶಾಲ್ ಪೊರ್ಟಿಕೊ.
• 2007- ಮಾ. ಬಾ. ರೆಮೆಜಿಯಸ್ ಆರಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ‘ಸೌಹಾರ್ದ’ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭಾಸಾಲ್, ಇಗರ್ಜೆ-ವಠಾರಾಕ್ ನವ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಚೆಂ  ಯೆವ್ಕಾರಾ ಬುರುಜ್.
• 2014- ಮಾ. ಬಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ನವೆಂ ವೆವೆಗ್‍ಳ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಗಾರಾಂಚ್ಯೆ ವಸ್ತೆ ಘರ್.

ನವೀಕೃತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂಧಾಪ್

ಲಗ್ಭಗ್ ಎಕಾ ಶತಮಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಇಗರ್ಜೆ-ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ದುರಸ್ತೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆತಾಂಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಆರಾನ್ಹಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ, ಆನಿ  ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾನಿಂ ತೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಅಬ್ಳೆ, ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಬಾಪ್. ಅ. ಮಾ. ದೊ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಆಯ್ಸಾಕ್ ಲೋಬೊಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಪರತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಬಾರ್ಕುರಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ದೇಣ್ಗಿ ಕಶಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಸೊಭ್ತಾ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಲಾಸಕ್ತ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಪುರೊ , ನವೊ ಪೊರ್ಟಿಕೊ ಗೋತಿಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾ-ಶಯ್ಲೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೋವ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಯಾಚ್ ಕಟ್ಟೊಣಾಕ್ ನವಿ ಶಯ್ಲಿ/ಸೊಭಾಯ್ ತಸೆಂಚ್ ಗೋತಿಕ್ ಮೂಳಾಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ರೆವ್ಡೊನ್ ಅಥ್ವೆಂಚ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ಚಡವ್ನ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆಂಬರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಬೋವ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ.

ಆಲ್ತಾರಿಚೆಂ ರೂಪ್ ಥಂಯ್-ಹಾಂಗಾ ತಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಬದ್ಲಾಲಾಂ ತರೀ ತಾಂತು ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ದಿಸಾನಾ. ವೆಕ್ತಿಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ಸರ್ವಯ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅದ್ಭುತ್. ದಿಸಾಕ್ ತಾಚಿ ಗಂಭಿರತಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಕ್, ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕರಾಂಕ್, ಸಾದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಬರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಧಾನ್ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಆಟಾಪ್ಚಿಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೆಂಯ್ಟಿಂಗ್ಸಾಂಚಿ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಣಿ, ದೊನಿಂಯ್ ಕುಶಿಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಂತಾಭಕ್ತಾಂಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ, ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚ್ಯಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂಚಿ ವೆವಸ್ತಾ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ್, ವೀಜ್-ದಿವ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್, ನವಿಂ ಫೆನಾಂ, ನವ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾನ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲ್ಯೊ - ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್ ಅನಿ ರೊಜಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಶಿಚ್ಯೊ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ನಿಮ್ತಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಜಾಗೊ ಚಡಿತ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮಿಸಾಚೆಂ ಮೇಜ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್‍ಬಸ್ತ್, ಸ್ಟೀಲಾಚೆಂ ನವೆಂ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ತಾಬೆರ್ನಾಕಲ್, ಮದ್ಗಾತ್ ನವೊ ಖುರಿಸ್-ಹರ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆಸೊನ್ ಸಾಂಕ್ತುವರಿಂತ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್‍ಪುರ್ತೊ ಜಾಗೊ, ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ವಾಜಂತ್ರಾ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪೊರ್ಟಿಕೊಚೆಂ ನವೀಕರಣ್, ಪ್ರಮುಕ್ ದಾರಾಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಆನಿ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಂಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾಸಾರ್ಕೆಂ, ನಾಜೂಕ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ಉಂಚಿ ರುಕಾಡಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ಚೆ ಸವೆಂ ಜಾಲಾ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಾತ್ರಾಂ ಸವೆಂ ನವ್ಯಾನ್ ಸಜ್‍ಯಿಲ್ಲಿ ಧರ್ಣ್ ತಸೆಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ದಿಂಬ್ಯೆಬಾಂಕ್ (kneelers) ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಯ್ತಾತ್.

ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದುಕ್ ಸುಲಭ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಉರೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್, ಘಟಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಶಯ್ಲೆಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್‍ಯಿಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಏಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್‍ಚ್ ಸಯ್. ನವೀಕೃತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಂದಾಪ್ ಸರ್ವಯ್ ಸಂಗ್ತಿನಿ ನವೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಆನಿ ನಾಪಾತ್ಯೆಣಿ . . . . . !

ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ದೀಸ್/ರಾತ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ದುಡ್ವಾಕುಮಕ್, ವಾವ್ರಾದಾನ್, ಸಲಹಾ-ಸೂಚನಾ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಸಹಕಾರ್, ಕಾಮೆಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ‘ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್’, ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೋಜನಾಕ್ ಆಧಾರ್ - ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಮನಾಂ, ದಾನಾಂ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾಗೆವಂತ್ ಸಾಂಪೆದ್ರು, ಆಮ್ಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಂಚೆಯ್ ಋಣ್ ದವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊನಾ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ತೊಲೊಚ್.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಳ್: ಆರ್ಚಿಬಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ, 

ತರ್ಜಣ್: ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ.                   

Add comment