logo

Foreword for Masaam by Kishoo,Barkur

Massam – A Collection of Stories:

The prose work of Anthony, Barkur is mesmerizing to the core…less dose of entertainment but profound insights of characters he portrays…. At times we feel Anthony must be a Critics favorite…. for a common man, at times may fail to read between the lines….  Most of them published in popular periodicals and won prizes….and book will be published both in Kannada and Devanagari, the former will be released on 16th December, 2019 in Mangalore and the latter in Goa, during the Kavita Fest.

The foreword is written by veteran poet and award-winning story writer Kishore Gonsalves, that itself yet another interesting story to read…

-P.Archibald Furtado

ಕಾಳ್ಜಾಶಿರೊ ಕಾಂಪಂವ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ

ಕಿಶೂ, ಬಾರ್‍ಕುರ್.  02/10/2019

ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ, ಉಡಾಸ್ ನಾಂ. ಆಂಟನಿವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಖಬರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹುಶ್ಯಾರ್ ಭುರ್‍ಗೊ, ಧಾವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದತರ್‍ನೆಂತ್ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ, ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿನ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗಾಕ್ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸೋಪ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ, ಮಾಗಿರ್ ತೊ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜೊಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯ್ ಏಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಇಗರ್‍ಜೆಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಜೋಪ್!

ಮ್ಹಜೊ ಇಶ್ಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾರ್‍ವಾಲೊಚ್ಯಾ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಜೇಸ್ ವ್ಹೀಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್‍ಸ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆಂಟನಿನ್, ತಾಕಾ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾಗಾತ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇನಾ. ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ತೆಂ ಕಾಗಾತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಶಯ್ಲಿ ತಾಂಕಾ ರುಚ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಚ್ಯಾ ಶಯ್ಲೆಕ್, ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಪಿಸ್ವಾಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ.  ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಂಟನಿಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕೆಲಿ. ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.  ಕಿತೆಂ ವಾಚ್ತಾಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ನಾಂಯ್? ವಾಚ್ತಲೊ ಖರೆಂ, ಪೂಣ್ ಆಪುಣ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತವಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಗೊಮೊಂಕ್‌ನಾತ್ಲೆಂ.  ಬರಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ, ಹೆರ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ವಾತೆಬರಿಂಚ್, ಗಾಂವ್, ತೇಂಯ್ ತಾಚೊ ಕುದ್ರೊ, ಬರವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಿ, ಮೆಲ್ವಿಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿ ತವಳ್ ಕವಿತಾಕುಳಾರ್ ಶಿಂಖಳ್ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ, ಥಂಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಿ. ತಾಣೆಂ ಸರಾಗ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಯ್ ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತೊ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್, ಮಾರೊಗ್, ಉದಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಕುದ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ತವಳ್ಚೆ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಕುದ್ರೊ ಸೊಡುನ್, ಪೆಂಟೆಂತ್ ಠಿಕಾಣೊ ಸೊಧುನ್, ವಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಣೆ ತಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಬರವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್‍ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಸರಾಗ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯ್ ಕಾಂಯ್ ಮಿಶ್ಯಾಂಇಡ್ಯಾನಿಂಚ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ, ಹಾಂವ್‌ಯ್ ಏಕ್ ತುಂಡು ಕವಿ ಆನಿ ಕಾಣ್ಯಾಂಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘಮಂಡಾನ್.  ಏಕ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಚೂಡ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ, ಭಳಿರೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆ ಪೆಟವ್ನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಚೂಡ್ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ರೊಕೆಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೊ ಸುಲುಸ್ ಲೆಗೂನ್ ನಾಸ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೊ ಸರಾಗ್ ಬರಯ್ತ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ, ಕಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್, ಆಪ್ಣಾಲ್ಲಿ ಊಂಚಾಯ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೇತ್ ರಾವಲ್ಲೆಕಡೆಂಚ್ ಉರ್‍ಲೊಂ.

ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಅತ್ವ್ಯೋಚ್. ಬೋವ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಕ್, ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ತಾ. ಜಾಂವ್ ತೊ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕುದ್ರೊ ಯಾ ಆಪುಣ್ ಕಾಮಾಬಾಬ್ತಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಚೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಯೂಕೆ, ಅಮೇರಿಕಾಚಿಂ ಮ್ಹಾಶ್ಹರಾಂ, ಎಕಾಚ್ ತಾಕ್ಡೆರ್ ತೊ ತುಕ್ತಾ ಆನಿ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಅಭಿವೆಕ್ತೆಚಿ ಕವಿತಾ ಗುಂತುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಅಂತ್‌ರ್‌ಲ್ಲೊ ದಫ್ತರಾಸಾಂಗಾತಿ, ಇಗರ್‍ಜೆಪಾಕ್ಯಾರ್ಜಾಳ್ ವೊಳ್ಚೊ ಸಾಲ್ವೊ, ತರ್‍ನ್ಯಾಪ್ರಾಯೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಸೆಜಾರಿ, ಘರ್‍ಚೆಂ ಸುಣೆಂ, ಯಾ ರಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲಿಂ ಟ್ಯುಲಿಪ್ ಫುಲಾಂ,  ಸಕ್ಕಡ್‌ಯ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾಂಪೆಳೊಚ್, 'ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್' ಕರ್‍ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ.

ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಜಾಂತಿಂಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಂಕ್, ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್‍ಣತೆಂಕ್ ತೊ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದೆಕ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಭಿತರ್ ವೊಡುನ್ ಘೆತಾ, ಜಗವ್ನ್ ದವರ್‍ತಾ ಆನಿ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಪುರ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆರುಪಾರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಬೋವ್ ಸೊಂಪ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚಿಂ ಸಂಕೀರ್‍ಣತಾ, ತೊ ಬೋವ್ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂಚ್ಯಾ ಠರಾವಣೆಂತ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿಂ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆ ಸಂಕೇತ್ ಆನಿ ಲಿಪ್ತಿಂ ಮಾರ್‍ಮಿಕತಾ, ಪಾರ್‍ಕಿತಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿನ್, ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಂಪ್ಯಾ ನಿರೂಪಣಾಂತ್‌ಯ್, ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್‍ಶಾಂಚಿಂ ಸಂಕೀರ್‍ಣತಾ, ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂಚ್ ಉಘಡುನ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚೆರ್ ಚರೊನ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾಸತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಕಿರ್‍ದಾರ್, ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್‍ದಾರಾಂಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ತಾತ್.

ಅಶೆಂ ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ತರ್‌ಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಕಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಬಣ್, ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊರ್‍ಪೋರೇಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಜಣ್, ತೊ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ ಕಿ ವಾಚ್ಪಿಯ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಾತಾ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಜೆತರ್, ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಎಕೇಕ್ ವೋಳಿನ್ ವೋಳ್ ಭೊಗ್ಚೆಬರಿಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಭೊಗಾಜೆ. ತವಳ್ ಮಾತ್ ಕಳ್ತಾ.

ತೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಕುದ್ರೊ. ತ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟ್ಯೆಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾಂ, ಕುದ್ರ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಶಯ್ಲೆಚಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಕುಸಾಂ ತೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ತಾ. ಕುದ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂಚ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಸಮೇತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂನಿಂ ಜಗಯ್ತಾ. ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಹ್ಯಾ ನಮನೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ತೆನ್ನಾಂ ತಿ ಭಾಸ್‌ಚ್ ಸಾರ್‍ಕಿ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊದ್ದುವೊರಾಂಟ್ ಉಟವ್ನ್, ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ ತುಂಡು ಸಂಪಾದಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಜುಲ್ಮೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಣಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಪೆಳ್ಯಾಂತ್ ಜಮಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತೆರಾ ಕಾಣಿಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಠರಾವಣೆಂಚ್ಯೊ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಬಾನಿಂ, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಎಕೇಕ್ ನಮನೆಚಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ,  ಎಕೇಕ್ ನಮನೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಉಘಡ್ತಾತ್, ಕಾಳ್ಜಾಶಿರ್ ವೊಡ್ತಾತ್, ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಥರಾಂಚಿ pre conceived notions ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾಂ.  ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಆವಡ್ಲೆಲೆಲ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಉಲಯ್ತಾನಾಂ, ಎಚ್.ಎಂ.ಪೆರ್‍ನಾಲಾಚಿ 'ರ್‍ಯಾಬಿಸ್', ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯೊ 'ವೊಜೆಂ' ಆನಿ 'ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಪೆರಾಂಚಿ ಕಾಣಿ' ಜಿಕ್ರ್ ಕರ್‍ಚೆಸವೆಂ  ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಂಟನಿಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯಾಂವಿಶಿಂ ಸಾಂಗಾಜೇಚ್ ಪಡ್ತಾ.

ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಏಕ್ ವಾಟ್ಯ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಣ್ ಸ್ವಘೋಶಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಂಡಿತ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಹೆ ಮಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಮ್ಹಾನ್ ಕಾಣ್ಯೆಂಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟ್ಯ್ಸಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿಂ ತರ್‍ಕಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದೆಂವಾನಾಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ. ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ,  ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಮ್ಹಾನ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಗಾರ್‌ಚ್. ತಾಚೆವಿಶಿಂ ದುಸ್ರೆಂ ಉತರ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ತೆ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್, ಏಕ್, ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಥೋರಿಟಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ, ದೋನ್, ತಾಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾವಾನಾ, ತಿಸ್ರೆಂ, ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾ ಸೋಡ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾಂ.  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ಯೆತಾ? ಗೊಂಯಾಂತ್, ಕೇರಳಾಂತ್ ಬರಯ್ನಾಂತ್? ಆಂಟನಿ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಕಾಣಿ ಪುರೊ, 'ಕಾಕುಸ್', ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಕ್ತೆರ್ ತಾಂಚ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉಬೊ ಕರುಂಕ್.

ಕಾಕುಸ್, ಆನಿ ಮಾಸಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಆವಡ್ಲೆಲ್ಯೊ, ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ. ತಾಂತುನ್‌ಯ್ ಕಾಕುಸ್... ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ತೊ ಕುದ್ರ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾಂ ಅಮೂರ್‍ತ್ ಸಂಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಬದಲ್ತಾ. ಎದೋಳ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಡವ್ನ್ ಜಾಗಯ್ತಾ.

ಆಪುಣ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಂವಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂ ಸರ್‍ವಾಂನಿಂ ಚಿಂತುಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ, ಏಕ್ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಜಾಸ್ಮಿನಾಚೆರ್ ಕಸೊ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ತಾ ಅನಿ ತೊ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಝುಜಾಂತ್ ತೊ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಕಸಲಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರೂಪಾಂ ಬದಲ್ತಾ, ಆನಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ತೆಂ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾಂ, ಏಕ್  ಮ್ಹಾರಾಕ್ಕೋಸ್ ಕಸೊ ತಾಕಾ ಗ್ರಾಸುನ್ ಸೊಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವಾರಾಕ್ ಆಂಟನಿನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಸಂವೇದನಾಂಚಿ, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ನದ್ರೆಚಿ ಗವಾಯ್ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ತಾಂಕ್, ತಾಚಿ ದಿಗಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ತಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಳಯ್ತಾ. ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಅವ್ವಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಲ್ಯೋಚ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್.  ಹ್ಯೊ ವೊಳಿ ಪಳೆಯಾ

"ಕಾಕ್ಸಾಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡುನ್ ಆಪೂಣ್, ಫಕ್ಕಾ ಮುಕಾರ್, ವಿಣ್ಗಿಂಚ್ ಉಬಿಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜಾಸ್ಮಿನಾಕ್. ಘೊವಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಹಳ್ಶಿಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

ತಾಣೆಂ ಫ್ಲಶ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಣ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್, ಘೊವಾ ಆನಿ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಪಸನ್ನ್ ಜಿಣಿ... ಸರ್‍ವ್ ಕಾಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಡುನ್, ಮ್ಹೆಳಿಂ ಜಾವ್ನ್,  ವ್ಹಾಳುನ್ ವೆತಾಲಿಂ.."

'ಮಾಸಾಂ' ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲಿ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ನದರ್ (observation) ಪಳೆಯಾ...

"ತೊಪ್ಲೆಂ ಧಾಂಕಿತ್ತ್ ಸಾಂಗಾಲಿ ತಿ. ತೊಪ್ಲೆಂ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‍ನ್, ಶಿತಾ ಮೊಡ್ಕಿ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ತಿಣೆಂ. ಶಿತಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿ ಊಬ್, ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲಿ. ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಕುರ್ಪಣೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ಶಿತಾಕಣ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಝಡಯ್ಲೆ"

'ಧಗ್' ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಂಕೀರ್‍ಣ್ ಕಾಣಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಚರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಪೂಣ್ ಕೋಣ್‌ಯ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಒಪುನ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ'ಖಾಸ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಶೋಷಣಾ'ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಬೋವ್ ವರ್‍ತ್ಯಾ ಥಿರಾಸಾಣೆನ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಆಪಡ್ತಾ.

'ಚರ್‍ತಲೊ' ಆನಿ 'ಘಾಣ್' ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯಾಂಪರಾಸ್ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ಚಡಿತ್‌ಚ್ ಅಮೂರ್‍ತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು 'ಘಾಣ್'. ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂ, ಬಾಯ್ ಆನಿ ಸಂಜೀವಾಮದ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಧಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ನಾಂವ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾಂ, ವಾಚ್ಪಿಯ್ ಕಥಾನಾಯಕಾ ತಿತ್ಲೋಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಚಡ್ಪಡ್ತಾ. 'ಚರ್‍ತಲೊ' ಅಕ್ರೇಕ್‌ಯ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್‍ತಾ.  ಮಾಗಿರ್ ಹ್ಯಾ ಪೆಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯೊಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ನದ್ರೆನ್ ವಿಣ್‌ಲ್ಲೆ, ಅನ್ಭೋಗಾಂಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಸವ್ನ್ ಪಿಂತ್ರಾಲ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆ ರೆಕೋರ್‍ಡ್ಸ ತೆಂ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾತಾ.    

ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ಜಿಯೆತಲೆ ಮಾತ್ ಅಶೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ತೀವ್ರತೆನ್ ಭೊಗ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕಾಳ್ಜಾಶಿರಾಂನಿಂ ಕಾಂಪ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಭಗಾತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾಂ, ಪೂಣ್ ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಅನ್ಭೋಗ್, ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ತುಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವತ್, ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

-ಕಿಶೂ, ಬಾರ್‍ಕುರ್.  02/10/2019

Add comment