logo

Corona, New Video Song by Eric Soans Barkur

We are happy to publish a new video song from Eric Soans Barkur on Corona. 

 


The wait is over. ಆನಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ, ತುಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೋದ್ 

*'ಕೊರೋನಾ, ಕಸಲಿಂ ತುಜಿಂ ಅತರ‌್ವಣಾಂ'*.


ಹ್ಯಾ ಪೊದಾಚೆಂ announcement ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊದಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚೊ-ತುಮ್ಚೊ, ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್, ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ಕಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಾಂಯ್ಶ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯೊ ಮೆಸೆಜ್ಯೊ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾಚ್ಯೊ ಹಜಾರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯೊ ಮೆಸೆಜ್ಯೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಸ್ತೆತ್ರಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಪೋದ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೂ-ಟ್ಯೂಬಾರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕೌಂಟ್ ನಾ ತರ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬ್ರಾಕ್ (9844626700) ಏಕ್-ದೋನ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಟೈಪ್ ಕರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಂಟೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಘೆತಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಬರೆಂ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಮೆಸೆಂಜರಾಕ್ ವ ವಾಟ್ಸಪಾಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡಾ.


ಬರೆಂ ತರ್ ಇಶ್ಟಾಂನೊ, ಪೋದ್‌ ಆಯ್ಕಾ. ಕಮೆಂಟ್ ಕರಾ, ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಟ್ಯಾಕ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಶೇರ್ ಕರಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಸಲಿಂ ಪೊದಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಪೇಕ್ಶಿತಾತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾತ್. ನವ್ಯಾ ಗಾವ್ಪಿ-ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಚಿ ವಾಟ್‌ಯೀ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. 


Enjoy the song...😍

Eric Soans, Barkur

Add comment